Czwartek, 23 marca 2023 imieniny obchodzą: Pelagia, Feliks, Zbysław
Tu jesteś: Strona startowa

Nowe granice Orłowa dnia 27 sierpnia 2014 r. zatwierdziła Rady Miasta podejmując uchwałę nr XLV. Zmiany w zasadniczej mierze dotyczą terenów graniczących z Sopotem i Redłowem. W związku z tym  zwróciliśmy się do Pana Prezydenta Gdyni o interpretację wprowadzonych zmian. Zależało nam przede wszystkim na wyjaśnieniu korzyści, jakie uzyskała w ten sposób nasza dzielnica oraz na wyjaśnieniu procedur towarzyszących tego typu decyzjom. W imieniu Pana Prezydenta odpowiedź przesłał nam pan Artur Wentland zastępca naczelnika Wydziału Organizacyjnego.


Jakie względy (potrzeby, uzasadnienia) doprowadziły do wprowadzonych zmian?

Prace przygotowawcze do przeprowadzenia kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków stworzyły szczególną okazję do zweryfikowania zbieżności granic dzielnic z nowymi granicami obrębów geodezyjnych. Powołany przez Prezydenta zespół ds. weryfikacji opisu granic dzielnic miasta dokonał uszczegółowienia i ponownego opisania granic dzielnic.

Weryfikując granice dzielnic, w tym granicę dzielnicy Orłowo, kierowano się zasadami, że granice dzielnicy winny w miarę możliwości:

1) pokrywać się z granicami działek ewidencyjnych;
2) uwzględniać podział na rejony statystyczne i obwody spisowe;
3) uwzględniać granice osiedli i zespołów urbanistycznych;
4) uwzględniać naturalne granice wyznaczone przez cieki, ulice, linie kolejowe i inne obiekty fizjograficzne.

W niewielu przypadkach, racjonalne było wprowadzenie nowych wydzieleń geodezyjnych. W takim przypadku granice ewidencyjne nowo powstałych działek zostaną ustalone w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla nowo projektowanych obrębów ewidencyjnych, których granice konsekwentnie będą się pokrywać z nowymi granicami dzielnic. (Oprac. Iwona Markešić)


Jakie znaczenie dla miasta i dzielnicy mają wprowadzone zmiany?

Chodzi o m.in. o opis i interpretację nowych granic. np. zmiany na styku z rezerwatem Kępy Redłowskiej, zmiany przy brzegu Kaczej, zmiany na granicy z Sopotem a także inne ważne zmiany z punktu widzenia mieszkańców dzielnicy.

W wyniku wprowadzonych zmian powiększono dzielnicę Orłowo głównie w kierunku zachodnim, co było spowodowane koniecznością dostosowania proponowanego podziału do istniejących wydzieleń działek geodezyjnych. Posunięcie to stanowiło ponadto korektę geodezyjną, wobec braku wydzieleń na fragmentach przebiegu, dotychczas obowiązującej granicy. Tereny te mają w przyszłości stanowić obszar rekreacyjno - wypoczynkowy - „Park Kolibki”.

Zmiana przebiegu fragmentu północnej granicy dzielnicy Orłowo wynika z postulatu zgłoszonego przez radną Rady Dzielnicy, który dotyczył korekty proponowanego przebiegu granicy w rejonie ul. Zapotocznej. Po analizie, przychylając się do racjonalnego wniosku radnej, wprowadzono wnioskowaną zmianę, polegającą na poprowadzeniu fragmentu granicy dzielnicy Orłowo wzdłuż odcinka drogi leśnej, włączając do dzielnicy Orłowo działki, użytkowane dotąd jako ogrody przydomowe i położone na zapleczu zabudowań przy ul. Szyprów. (Oprac. Iwona Markešić)

Czy fakt, że Orłowo  zyskuje nowe tereny wpłynie na sytuację finansową dzielnicy (przydział funduszy, przeliczniki, współczynniki dzielenia środków finansowych itp.)?

W znaczący sposób wzrośnie budżet środków remontowo - inwestycyjnych dzielnicy Orłowo. W kadencji 2011 – 2014 wynosił on 811.249 zł, natomiast w nadchodzącej kadencji 2015 – 2018, przy zachowaniu tego samego budżetu dla całego Miasta, wzrośnie on do kwoty 901.947 zł, czyli o ponad 11%. ( Oprac.Tomasz Kamiński)

Jaki jest ilościowy przyrost powierzchni Orłowa, po wprowadzanych od listopada zmianach granic dzielnicy?

W związku ze zmianą granicy dzielnica Orłowo zwiększy swoją powierzchnię o ok. 58 ha, z ok. 444 ha do ok. 502 ha, co stanowi przyrost o ponad 13%.(Oprac. Iwona Markešić)

Jakie obowiązują procedury, przy tego typu zmianach?


Zgodnie z art. 35 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), organizację, zakres działania oraz obszar jednostki pomocniczej – jaką jest dzielnica miasta – określa Rada Miasta odrębnym statutem. Statuty dzielnic zawierają m. in. opisy słowne granic oraz załączniki, tj. mapy stanowiące ich ilustracje graficzne.

§ 12 Statutu Miasta Gdyni, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIII/489/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 roku stanowi, że Rada Miasta, w drodze uchwały, rozstrzyga m.in. o zmianie granic dzielnic, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy, biorąc pod uwagę układ osadniczy, przestrzenny, jak również uwzględniając więzi społeczne, kulturowe i tradycje lokalne. Ustalenie i zmiana granic dzielnic dokonywane są w sposób zapewniający zdolność wykonywania zadań wynikających z zakresu działania dzielnicy. Podjęcie uchwały wymaga zasięgnięcia przez Radę Miasta opinii zainteresowanych rad dzielnic oraz Prezydenta, a konsultacje są ograniczone do mieszkańców dzielnic objętych zmianą. Zmiany granic dzielnic wchodzą w życie z dniem wyborów do Rady Miasta Gdyni.

Prezydent, zarządzeniem nr 4257/11/VI/S z dnia 22 listopada 2011 r., powołał zespół, którego zadaniem było doprecyzowanie opisu granic i przygotowanie map poszczególnych dzielnic miasta oraz uchwał zmieniających statuty dzielnic. W jego skład weszli pracownicy Biura Planowanie Przestrzennego oraz wydziałów: Geodezji, Informatyki i Organizacyjnego. Przewodniczącym zespołu został wiceprezydent miasta Marek Stępa. Zespół wypracował przebieg granic dzielnic. Główną pracę w tym zakresie wykonało Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni.

Po przeprowadzeniu konsultacji w poszczególnych radach dzielnic, na podstawie uchwały Rady Miasta nr XLVI/1075/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r., przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami. § 7 ust. 1 przedmiotowej uchwały stanowi, że konsultacje zarządza Rada Miasta, która decyduje m. in. o ich przedmiocie, zasięgu i formie.

Mając na uwadze wymienione wyżej przepisy, Rada Miasta Gdyni w dniu 25 czerwca 2014 r. podjęła uchwałę nr XLIV/900/14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących zmiany statutów dzielnic Gdyni. Konsultacje odbyły się w dniach od 14 lipca do 31 lipca 2014 r. Prezydent został zapoznany z ich wynikami w dniu 19 sierpnia, zaś Rada Miasta w dnu 27 sierpnia 2014 r.( Oprac. Krzysztof Fedosiuk)Rada Miasta podjęła w sierpniu szereg istotnych dla miasta decyzji.  Miedzy innymi zmieniono statuty w 21 dzielnicach, co wynikało z nowego sposoby definiowania granic dzielnic. Orłowo zyskało tereny w przyszłości przeznaczone pod „Park Kolibki” oraz część Małego Kacka do rzeki Kaczej. Wyjaśniła się też jednoznacznie terytorialna przynależność osiedla Bernadowska, które przez jednych zaliczane było do Kamiennego Potoku a przez innych do Orłowa.


_____
E.J.

Żródło i foto: http://www.gdynia.pl/g2/2014_09/88659_fileot.pdf


09.12.2014Galerie tematyczne


O nas


Są dwa powody dla których został stworzony portal GdyniaOrłowo.pl:

1. Promocja atrakcji turystycznych Gdyni Orłowa.

2. Potrzeba zebrania w jednym miejscu rzetelnych informacji o dzielnic.

W serwisie znajdą Państwo: informacje o tym co się dzieje w Gdyni Orłowo oraz atrakcje turystyczne, noclegi i restauracje.

atrakcje orłowa, orłowo, noclegi orłowo, tanie noclegi orłowo, noclegi trójmiasto, tanie noclegi trójmiasto, rozkład jazdy orłowo, gdynia orłowo, ogłoszenia gdynia, ogłoszenia orłowo, nieruchomości orłowo,